BIM ako interpretačný nástroj architekta

Čoraz častejšie začína tento pojem rezonovať medzi odbornou verejnosťou v oblasti stavebníctva. Oproti zahraničiu, kde sa BIM technológia pre nespochybniteľné výhody a prínos využíva dlhšie, u nás je jej uplatňovanie v počiatočnej fáze. Širšiemu rozšíreniu bráni najmä nezáujem investorov. Je to paradox, lebo práve pre nich prináša BIM najväčší benefit. Viac nám o BIM modeli a informačnom modelovaní povedali Ing. arch. Michal Pasiar, riaditeľ architektonického štúdia Acrea a JUDr. Janka Hlavatá, partner v SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária, ktorá sa už dlhšiu dobu venuje problematike BIM z pohľadu práva.

Čo si možno pod pojmom „BIM“ predstaviť?

JH: BIM je skratka pre „Building Information Modeling“. V odborných kruhoch sa tento pojem prekladá ako „Informačný model stavby“. BIM model možno chápať ako informačnú databázu reprezentovanú ako 3D model, ktorá obsahuje kompletné dáta o stavbe v rámci celého jej životného cyklu, to znamená od jej návrhu cez výstavbu, správu počas jej užívania, rekonštrukciu až po demoláciu. Inými slovami, ide o digitálny model reálne existujúcej stavby, resp. stavby budúcej, ktorá zahŕňa všetky zmluvne stanovené informácie o tejto stavbe.

V čom sa tento inovatívny postup projektovania líši od klasického modelu?

MP: Spoločnosť Acrea ponúka klasické architektonické služby, pričom od roku 2011 využívame technológiu informačného modelovania, v dôsledku čoho výsledkom našej práce nie je iba hŕba papiera, ale vypracovanie kompletného digitálneho 3D modelu, ktorého pridaná hodnota spočíva najmä v tom, že každý element namodelovaný v BIM m odeli si nesie informácie o sebe samom. Výsledkom našej práce je teda kompletná databáza všetkého, čo navrhnutý objekt obsahuje a s ktorou sa dá spoľahlivo pracovať aj s odstupom niekoľkých rokov.

Výhody BIM sú pre každú fázu prípravy a tiež životného cyklu budovy rôzne. V procese prípravy je výhodou najmä skutočnosť, že všetci zúčastnení na projekte pracujú na jednom modeli, naša práca sa presúva do roviny takmer chirurgickej, robí sa naozaj presne, čo nám pomáha predchádzať kolíziám a chybám už v projekte pred realizáciou diela. Výkaz, výmer vyextrahovaný z BIM modelu poskytuje klientovi dokonalý prehľad o finančných nákladoch na stavbu. Klienta tak v realizácii neprekvapí prekročenie plánovaného rozpočtu stavby. V realizačnej fáze ďalej ponúkame investorovi absolútnu kontrolu procesov, možnosť účinnej koordinácie profesií tak, aby nedochádzalo k ich kolíziám medzi sebou navzájom a taktiež so stavbou. Všetky tieto aspekty majú za následok šetrenie nielen peňazí, ale aj času. Značný benefit existencie BIM modelu možno badať vo fáze životného cyklu stavieb. BIM model markantne znižuje prevádzkové náklady a pri každej úprave, oprave, nadstavbe či havarijnom stave vie výrazne pomôcť. Takéto využitie BIM modelu je však na Slovensku zatiaľ iba v plienkach. My sme jedni z prvých, čo BIM manažment ponúkame.

Akými projektmi navrhnutými v BIM technológii sa vie pochváliť architektonické štúdio Acrea?

MP: Od roku 2011 sme v BIM technológii naprojektovali množstvo stavieb, počnúc privátnymi vilami, medzi ktoré patrí napríklad vila Butterfly v Karvinej, až po projekty väčšie ako napríklad wellness v Olomouci či wellness a areál Zámečku v Petrovicích neďaleko Karvinej. S použitím BIM technológie sa projektovala aj rekonštrukcia hotela Carlsbad Plaza***** v Karlových Varoch. Nedá mi nepodotknúť, že v niektorých prípadoch sme robili v BIM-e i napriek tomu, že to klient nevyžadoval, avšak v ateliéri veríme, že BIM má zmysel, pomáha nám skvalitniť našu prácu a to následne vedie ku spokojnosti nášho klienta.

Okrem nových projektov, navrhnutých v BIM, náš ateliér vypracováva aj pasportizáciu (digitalizáciu) už existujúcich stavieb. Ide hlavne o obchodné centrá, v danom prípade BIM model prináša prínos najmä v znižovaní nákladov na správu budovy a uľahčuje proces jej rekonštrukcií, opráv a úprav.

Za náš veľký profesijný úspech považujeme, že štúdio Acrea sa vie pochváliť prvým komplexne navrhnutým projektom v BIM technológii. Ide o rezidenčný komplex NIDO, ktorý vyrastá v blízkosti bratislavskej Kuchajdy. Pre korektnosť musím spomenúť, že architektonickú štúdiu tohto projektu vypracovala architektonická kancelária Grido z Prahy, náš ateliér bol investorom oslovený na vypracovanie realizačného projektu v BIM a následne sme s investorom uzatvorili aj zmluvu na BIM manažment stavby počas realizácie.

Možno efektívnosť BIM modelu využiť aj pri menších stavbách, pri rodinných domoch alebo malých prevádzkach?

MP: Jednoznačne áno. Podľa môjho názoru otázka vôbec nestojí tak, či je efektívne využívať BIM technológiu pre malé projekty. Práve naopak – je nezmyselné ju nevyužívať. Aj pri najmenších projektoch sú častým problémom chyby či kolízie, ktoré môžeme eliminovať pomocou softvérových nástrojov, určených pre informačné modelovanie. To má za následok ušetrené náklady klienta na výstavbu a nepredlžovanie realizácie stavby. Zjednodušene povedané, klient síce v rámci prípravnej fázy zaplatí o niečo viac, avšak následne jednoznačne ušetrí, a to nielen vo fáze výstavby, ale najmä vo fáze jej užívania – na údržbe.

Ako je to s plagiátorstvom, resp. zneužitím BIM modelu napríklad pri zásahoch do autorských práv architekta?

JH: Ak architekt použitím metódy BIM modeluje navrhovanú stavbu, ktorá je jedinečným výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti, architekt požíva autorskoprávnu ochranu rovnako ako v prípade, ak je dielo vyjadrené inak, než prostredníctvom BIM modelu. Pri tejto otázke je však potrebné si uvedomiť, že ak architekt vyhotoví svojmu klientovi 3D zobrazenie architektonického riešenia stavby, nejde o BIM model. Ak by investor ukončil spoluprácu v momente, keď architekt vypracoval architektonický návrh stavby a predstavil ho v 3D, investor nezíska BIM model. Len v prípade, ak sa všetky zmluvne určené dáta o stavbe spracujú prostredníctvom BIM technológie, vzniká BIM model a investor získava s tým spojené výhody.

Na čo by si klienti, ktorí majú záujem o stavbu modelovanú v BIM, mali dávať pozor pri príprave zmlúv?

JH: Vždy platí, že zmluva by mala byť koncipovaná tak, aby bola zabezpečená právna istota zmluvných strán a každá zmluvná strana poznala svoje práva a povinnosti. Nakoľko v SR absentuje akýkoľvek legislatívny rámec, ktorý by upravoval priamo problematiku BIM, vzájomné postavenie strán musí podrobne a precízne určovať práve zmluva. V zmluve je potrebné definovať BIM model, a to úrovňou jeho rozpracovanosti (Level of Development – LOD), ktorá určuje  podrobnosť, presnosť a rozsah informácií o elementoch namodelovaných v BIM modeli. Zmluvné strany by nemali zabúdať ani na definovanie práv k BIM modelu, čo je v súčasnosti jedným zo základných nedostatkov zmlúv o BIM modeli a príčinou pre vznik nedorozumení; investor očakáva, že mu bude BIM model odovzdaný so všetkými právami, a predstava architekta, resp. projektanta je odovzdať len projektové dokumentácie a BIM model nanajvýš v needitovateľnej forme (napr. *.BIMx). Podrobnejšie sa téme venujeme aj v BIM asociácii Slovensko, jedinej odbornej organizácii na Slovensku, ktorá združuje odbornú aj akademickú obec (www.bimas.sk).